မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စာႏရင်ꩻဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါစာႏရင်ꩻ
ဟော်ꩻထွားရီးတာႏ လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ၂၅၅၇
လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ
(အိုင်ကိုမ်ချက်လိတ်မဲ့ငါဖိုင်ႏ၊ ယီးနယ်ချာဖိုင်ႏ စတဲင်ကပါဒါႏ ဝီခီယိုအကိုကအဝ်ႏဒါႏ လိတ်မဲ့ငါလို့လို့။)
၃၄၄၃
ဒင်ႏခါꩻဒါႏဖုဲင်ဖိုင်ႏ
ခြပ်ချော်ꩻမုꩻစာႏရင်ꩻ
တယ်ႏထောင်ႏထွူစ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကျာꩻကာႏ မွဉ်းဖျင်လိတ်မဲ့ငါခြွောန်း၁၀၉၁၀
ပုင်ႏမဲဉ်ႏမွဉ်းဖျင် လိတ်မဲ့ငါတပြက်ꩻအာႏ၃.၁၇
ကေားသုင်ꩻသားစာႏရင်ꩻ
ဒင်ႏခါꩻဒါႏမတ်ပိုင်တိဉ် ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)၃၁၉
အဝ်ႏခွုမ်မာꩻဒါႏကျာꩻယို ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
(အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ၃၀ နီꩻကို ကခွုမ်မာꩻဒါႏ ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏ)
ဗော့ဖုံႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
စီႏမန်ႏဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
စီႏမံႏဖန်းဖြယ် အပွိုင်အငုဲင်ꩻသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
ဗျူရိုကရဲက်ဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
Suppressors (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
ပွေားထွားထိန်ꩻသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
ကေားဖန်ဆင်ꩻအကောက်သား (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
ဒင်ႏသွင်ꩻသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
Transwiki importers (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
ကလွစ်ထိုꩻလꩻ ဝင်ꩻကပေ့ꩻထိုꩻအုဲင်ပီသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
စောႏတနာႏစဲစ်ထွားသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
အိုင်ပီသတင်းအချက်အလက်ကိရိယာမှ ပိတ်ပင်ခံရသောအသုံးပြုသူများ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
အွောန်ႏထွူဒါႏအတီႏ ကေားသုင်ꩻသားဖိုင်ႏ (အစွိုꩻနွို့စာႏရင်ꩻ)
စာႏရင်ꩻအလင်ဖိုင်ႏ
အကျောင်ꩻခရာႏလိတ်မဲ့ငါဖုံႏကို လိတ်ဖြုံႏဖုံႏ၁၂၇၆၃၁