ထွာပြောင်ꩻယိုခါကျာꩻ

လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ထောင်အီချာယင်း ဝီခီအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏယိုခါကျာꩻဖုံႏတာႏ

အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ကျာꩻယိုတာႏ လွိုက်ရွေꩻခရာႏဖုံႏ အွဉ်ႏနယ် | | | ၁၄ | ၃၀ နီꩻအကျာꩻကို အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻကဖျင်ဒါႏ ဖျင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ဗာႏ
အွဉ်ႏပလို့ꩻ ဒင်ႏခါꩻဒါႏမတ်ပုံတိဉ် ကေားသွုံꩻသားဖုံႏ | အွဉ်ႏပလို့ꩻ သေတဝ်းအမဉ်ꩻ ကေားသွုံꩻသားဖုံႏ | အွဉ်ႏပလို့ꩻ ခွေခြပ်ချော်ꩻခါꩻဒါႏဖုံႏ | မာꩻဗော့ဖုံႏ အွဉ်ႏနယ် | အွဉ်ႏပလို့ꩻ အရေꩻတန်တဝ်းဒါႏ ဖျင်ဆင်မုꩻဖုံႏ | ထဲမ်သော့ꩻ လိတ်မဲ့ငါကဏ္ဍ အွဉ်ႏနယ် | မာꩻ အွဉ်ႏနယ် ဝီကီဒေတာ
အွဉ်ႏနယ် အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတသာဖုံႏ ကတယ်ႏစဒါႏ ၀၇:၅၅, ၂၅ မေ ၂၀၂၄
 
အဒွောင်ႏဖိုင်ႏ စာႏရင်ꩻ:
D
ဝီကီဒေတာ မွဉ်းဖျင်
တသာ
ထွားပါ ခြပ်ချော်ꩻမုꩻယိုနဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်း လိတ်မဲ့ငါတသာသွူ။ (လိတ်မဲ့ငါတသာဖုံႏစာႏရင်ꩻ)
အရေꩻတန်တဝ်း
အရေꩻတန်တဝ်း ဖျင်ဆင်မုꩻဒျာႏသွူ
ဗော့
ခြပ်ချော်ꩻမုꩻယိုနဝ်ꩻ ဗော့ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဒျာႏသွူ။
(±၁၂၃)
လိတ်မဲ့ငါပေႏတန်နဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွေꩻလဲဉ်း ဗုဲက်ပမာႏဏ နုဲင်းလ့နဝ်ꩻသွူ
ကထွားယို့ꩻခါꩻဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ

၂၂ မေ ၂၀၂၄

၂၁ မေ ၂၀၂၄

  • ဗွိုန်ပီတဝ်းမုဲင်တန်ꩻ တသာ ၀၈:၂၀ +၄၄၇Khun Kt အိုင်ကိုမ်ဒေါ့ꩻရီ စွဲးကမ်း(ဖန်ဆင်ꩻလဲဉ်းလိတ်မဲ့ငါ တောမ်ႏ "==ဂျပန်== ===အငဝ်းထန်ႏ=== * ရိုမစိ - ike * ဟိရဂန - いけ * ပအိုဝ်ႏ - အိကဲ ===နာမ်ႏ=== {{ja-noun}} * နောင်ပေႏ၊ ထီနောင်ပေႏ။ ====ဘာႏသာႏလင်==== * မန်း : ကန်၊ ရေကန်အသေး။ * အိန်းကလေတ် : pond. Categ...") လိတ်တွယ်ꩻဖုံႏ: ခြပ်ချော်ꩻ မိုဗုဲင်းဖိုန်းကို ခြပ်ချော်ꩻ မိုဗုဲင်းဖိုန်းဝဲက်ကို အရန်းထို ခြပ်ချော်ꩻမိုဗုဲင်းဖိုန်းကို