ကဏ္ဍ:အငေါဝ်းထန်ႏလိဉ့်တွမ်ႏထုဲင်ꩻ ငေါဝ်းငွါဖုံႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အငေါဝ်းထန်ႏလိဉ့်တွမ်ႏထုဲင်ꩻ ငေါဝ်းငွါဖုံႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၉ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၉ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။