စဲင်ႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

နာမ်ႏ[မွဉ်းဖျင်]

စဲင်ႏ (aeṅó)

  1. ခင်ႏလမ်းနီဗာႏ(သီးနီဖဲ့ꩻ) ကလွဉ်ခွဲးတနꩻဒါႏဝင်ꩻခင်ႏလမ်း၊ မေႏဖာႏစဲင်ႏ၊ လမ်းစဲင်ႏ။ အစဲင်ႏ

ဘာႏသာႏပြန်ႏ[မွဉ်းဖျင်]