တမ်းပလေက်:homophones

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

အငဝ်းပီ၊ အတဲမ်းကွာႏ၊ အခရာႏကြုဲင်ꩻ ငဝ်းငွါ: termUse this template under the Pronunciation header to specify homophones for a term.

တမ်းပလိတ် ပါရာမီတာများ[တမ်းပလိတ် ဒေတာကို တည်းဖြတ်ရန်]

This template prefers inline formatting of parameters.

ပါရာမီတာဖော်ပြချက်အမျိုးအစားအခြေအနေ
language code1

The language code of the language of the term and its homophones.

ဥပမာ
en
Stringလိုအပ်သည်
homophone2

First homophone to be listed.

ဥပမာ
too
Stringလိုအပ်သည်
link textalt1

Link text for the first homophone, if different from the entry name.

Stringထည့်လိုပါက
transliterationtr1

If necessary, transliteration for the first homophone, (some languages are done automatically).

Stringထည့်လိုပါက
qualifierq1

If necessary, qualifier for the first homophone.

Stringထည့်လိုပါက
homophone 23

Second homophone to be listed.

Stringထည့်လိုပါက
link 2alt2

Link text for the second homophone, if different from the entry name.

Stringထည့်လိုပါက
transliteration 2tr2

If necessary, transliteration for the second homophone, (some languages are done automatically).

Stringထည့်လိုပါက
qualifier 2q2

If necessary, qualifier for the second homophone.

Stringထည့်လိုပါက
homophone 34

Third homophone to be listed.

Stringထည့်လိုပါက
link 3alt3

Link text for the third homophone, if different from the entry name.

Stringထည့်လိုပါက
transliteration 3tr3

If necessary, transliteration for the third homophone (some languages are done automatically).

Stringထည့်လိုပါက
qualifier 3q3

If necessary, qualifier for the third homophone.

Stringထည့်လိုပါက
langlang

The language code of the language of the term and its homophones.

ဥပမာ
en
Stringdeprecated