မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

နဝ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဖုဲင်

နဝ်ꩻ (nwò) (ခမ်းဒေါမ်လိတ်ဖြုံႏ နာ်ႉ)

  • နဝ်ꩻ
  1. ကတ္တားမွေးဒျာႏအကျောင်ꩻ ကအွောန်ႏနယ်ဖေႏဒါႏ လိတ်ဖြုံႏ။
  • ခွန်ခမ်းခြွိုင်ꩻနဝ်ꩻ အုံဒျာႏ တောင်ႏကီꩻသွူ။

လိတ်ဖြုံႏအလင်

[မွဉ်းဖျင်]


ဘာႏသာႏပြန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]