မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

မော်ဂျူး:languages

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

Documentation for this module may be created at မော်ဂျူး:languages/doc

local export = {}

local function do_entry_name_or_sort_key_replacements(text, replacements)
	if replacements.from then
		for i, from in ipairs(replacements.from) do
			local to = replacements.to[i] or ""
			text = mw.ustring.gsub(text, from, to)
		end
	end
	
	if replacements.remove_diacritics then
		if replacements.remove_exceptions then -- converts any exceptions into PUA characters, to avoid having characters stripped
			for _,exception in ipairs(replacements.remove_exceptions) do
				local substitute = {mw.ustring.codepoint(exception,1,mw.ustring.len(exception))}
				for _,codepoint in ipairs(substitute) do codepoint = codepoint+0xF000 end
				text = mw.ustring.gsub(text, exception, table.concat(substitute))
			end
		end
		text = mw.ustring.toNFD(text)
		text = mw.ustring.gsub(text,
			'[' .. replacements.remove_diacritics .. ']',
			'')
		text = mw.ustring.toNFC(text)
		if replacements.remove_exceptions then -- converts the exceptions back
			for _,exception in ipairs(replacements.remove_exceptions) do
				local substitute = {mw.ustring.codepoint(exception,1,mw.ustring.len(exception))}
				for _,codepoint in ipairs(substitute) do codepoint = codepoint+0xF000 end
				text = mw.ustring.gsub(text, table.concat(substitute), exception)
			end
		end
	end
	
	return text
end

local Language = {}

function Language:getCode()
	return self._code
end


function Language:getCanonicalName()
	return self._rawData[1] or self._rawData.canonicalName
end


function Language:getDisplayForm()
	return self:getCanonicalName()
end


function Language:getOtherNames(onlyOtherNames)
	self:loadInExtraData()
	return require("Module:language-like").getOtherNames(self, onlyOtherNames)
end


function Language:getAliases()
	self:loadInExtraData()
	return self._extraData.aliases or {}
end


function Language:getVarieties(flatten)
	self:loadInExtraData()
	return require("Module:language-like").getVarieties(self, flatten)
end


function Language:getType()
	return self._rawData.type or "regular"
end


function Language:getWikimediaLanguages()
	if not self._wikimediaLanguageObjects then
		local m_wikimedia_languages = require("Module:wikimedia languages")
		self._wikimediaLanguageObjects = {}
		local wikimedia_codes = self._rawData.wikimedia_codes or { self._code }
		
		for _, wlangcode in ipairs(wikimedia_codes) do
			table.insert(self._wikimediaLanguageObjects, m_wikimedia_languages.getByCode(wlangcode))
		end
	end
	
	return self._wikimediaLanguageObjects
end

function Language:getWikipediaArticle()
	if self._rawData.wikipedia_article then
		return self._rawData.wikipedia_article 
	elseif self._wikipedia_article then
		return self._wikipedia_article
	elseif self:getWikidataItem() and mw.wikibase then
		self._wikipedia_article = mw.wikibase.sitelink(self:getWikidataItem(), 'enwiki')
	end
	if not self._wikipedia_article then
		self._wikipedia_article = mw.ustring.gsub(self:getCategoryName(), "Creole language", "Creole")
	end
	return self._wikipedia_article
end

function Language:makeWikipediaLink()
	return "[[w:" .. self:getWikipediaArticle() .. "|" .. self:getCanonicalName() .. "]]"
end

function Language:getWikidataItem()
	local item = self._rawData[2]
	
	if type(item) == "number" then
		return "Q" .. item
	else
		return item
	end
end

function Language:getScripts()
	if not self._scriptObjects then
		local m_scripts = require("Module:scripts")
		self._scriptObjects = {}
		
		for _, sc in ipairs(self:getScriptCodes()) do
			table.insert(self._scriptObjects, m_scripts.getByCode(sc))
		end
	end
	
	return self._scriptObjects
end

function Language:getScriptCodes()
	return self._rawData.scripts or self._rawData[4] or { "None" }
end

function Language:getFamily()
	if self._familyObject then
		return self._familyObject
	end
		
	local family = self._rawData[3] or self._rawData.family 
	if family then
		self._familyObject = require("Module:families").getByCode(family)
	end
	
	return self._familyObject
end


function Language:getAncestors()
	if not self._ancestorObjects then
		self._ancestorObjects = {}
		
		if self._rawData.ancestors then
			for _, ancestor in ipairs(self._rawData.ancestors) do
				table.insert(self._ancestorObjects, export.getByCode(ancestor) or require("Module:etymology languages").getByCode(ancestor))
			end
		else
			local fam = self:getFamily()
			local protoLang = fam and fam:getProtoLanguage() or nil
			
			-- For the case where the current language is the proto-language
			-- of its family, we need to step up a level higher right from the start.
			if protoLang and protoLang:getCode() == self:getCode() then
				fam = fam:getFamily()
				protoLang = fam and fam:getProtoLanguage() or nil
			end
			
			while not protoLang and not (not fam or fam:getCode() == "qfa-not") do
				fam = fam:getFamily()
				protoLang = fam and fam:getProtoLanguage() or nil
			end
			
			table.insert(self._ancestorObjects, protoLang)
		end
	end
	
	return self._ancestorObjects
end

local function iterateOverAncestorTree(node, func)
	for _, ancestor in ipairs(node:getAncestors()) do
		if ancestor then
			local ret = func(ancestor) or iterateOverAncestorTree(ancestor, func)
			if ret then
				return ret
			end
		end
	end
end

function Language:getAncestorChain()
	if not self._ancestorChain then
		self._ancestorChain = {}
		local step = #self:getAncestors() == 1 and self:getAncestors()[1] or nil
		
		while step do
			table.insert(self._ancestorChain, 1, step)
			step = #step:getAncestors() == 1 and step:getAncestors()[1] or nil
		end
	end
	
	return self._ancestorChain
end


function Language:hasAncestor(otherlang)
	local function compare(ancestor)
		return ancestor:getCode() == otherlang:getCode()
	end
	
	return iterateOverAncestorTree(self, compare) or false
end


function Language:getCategoryName()
	local name = self:getCanonicalName()
	
	-- If the name already has "language" in it, don't add it.
	if name:find("^ ") or name == " " then
		return name
	else
		return name .. " "
	end
end


function Language:makeCategoryLink()
	return "[[:ကဏ္ဍ:" .. self:getCategoryName() .. "|" .. self:getCanonicalName() .. "]]"
end


function Language:getStandardCharacters()
	return self._rawData.standardChars
end


function Language:makeEntryName(text, sc)
	text = mw.ustring.match(text, "^[¿¡]?(.-[^%s%p].-)%s*[؟?!;՛՜ ՞ ՟?!︖︕।॥။၊་།]?$") or text
	
	local entry_name_data = self._rawData.entry_name
	if type(entry_name_data) == "table" then
		text = do_entry_name_or_sort_key_replacements(text, entry_name_data)
	elseif type(entry_name_data) == "string" then
		text = require("Module:" .. entry_name_data).makeEntryName(text, self:getCode(), sc and sc:getCode())
	end
	
	return text
end


-- Return true if the language has display processing enabled, i.e. lang:makeDisplayText()
-- does non-trivial processing.
function Language:hasDisplayProcessing()
	return not not self._rawData.display
end


-- Apply display-text replacements to `text`, if any.
function Language:makeDisplayText(text)
	if type(self._rawData.display) == "table" then
		text = do_entry_name_or_sort_key_replacements(text, self._rawData.display)
	end
	
	return text
end

function Language:makeSortKey(name, sc)
	-- Remove initial hyphens and *
	local hyphens_regex = "^[-־ـ*]+(.)"
	name = mw.ustring.gsub(name, hyphens_regex, "%1")
	
	-- If there is a language-specific sortkey module, use that
	if type(self._rawData.sort_key) == "string" then
		name = require("Module:" .. self._rawData.sort_key).makeSortKey(name, self:getCode(), sc and sc:getCode())
	else
		if self.dotted_dotless_i then
			name = name:gsub("I", "ı")
		end
		
		name = mw.ustring.lower(name)
		
		-- If there are language-specific rules to generate the key, use those
		if type(self._rawData.sort_key) == "table" then
		name = do_entry_name_or_sort_key_replacements(name, self._rawData.sort_key)
		end
		
		if self.dotted_dotless_i then
			name = name:gsub("i", "İ")
		end
		
		name = mw.ustring.upper(name)
	end
	
	-- Remove parentheses, as long as they are either preceded or followed by something
	name = mw.ustring.gsub(name, "(.)[()]+", "%1")
	name = mw.ustring.gsub(name, "[()]+(.)", "%1")
	
	return name
end

function Language:overrideManualTranslit()
	if self._rawData.override_translit then
		return true
	else
		return false
	end
end


function Language:transliterate(text, sc, module_override)
	if not ((module_override or self._rawData.translit_module) and text) then
		return nil
	end
	
	if module_override then
		require("Module:debug").track("module_override")
	end
	
	return require("Module:" .. (module_override or self._rawData.translit_module)).tr(text, self:getCode(), sc and sc:getCode() or nil)
end

function Language:hasTranslit()
	return self._rawData.translit_module and true or false
end


function Language:link_tr()
	return self._rawData.link_tr and true or false
end


function Language:toJSON()
	local entryNamePatterns = nil
	local entryNameRemoveDiacritics = nil
	
	if self._rawData.entry_name then
		entryNameRemoveDiacritics = self._rawData.entry_name.remove_diacritics
		if self._rawData.entry_name.from then
			entryNamePatterns = {}
			for i, from in ipairs(self._rawData.entry_name.from) do
				local to = self._rawData.entry_name.to[i] or ""
				table.insert(entryNamePatterns, { from = from, to = to })
			end
		end
	end
	
	local ret = {
		ancestors = self._rawData.ancestors,
		canonicalName = self:getCanonicalName(),
		categoryName = self:getCategoryName("nocap"),
		code = self._code,
		entryNamePatterns = entryNamePatterns,
		entryNameRemoveDiacritics = entryNameRemoveDiacritics,
		family = self._rawData[3] or self._rawData.family,
		otherNames = self:getOtherNames(true),
		aliases = self:getAliases(),
		varieties = self:getVarieties(),
		scripts = self._rawData.scripts or self._rawData[4],
		type = self:getType(),
		wikimediaLanguages = self._rawData.wikimedia_codes,
		wikidataItem = self:getWikidataItem(),
	}
	
	return require("Module:JSON").toJSON(ret)
end


-- Do NOT use these methods!
-- All uses should be pre-approved on the talk page!
function Language:getRawData()
	return self._rawData
end

function Language:getRawExtraData()
	self:loadInExtraData()
	return self._extraData
end

Language.__index = Language


function export.getDataModuleName(code)
	if code:find("^%l%l$") then
		return "languages/data2"
	elseif code:find("^%l%l%l$") then
		local prefix = code:sub(1, 1)
		return "languages/data3/" .. prefix
	elseif code:find("^[%l-]+$") then
		return "languages/datax"
	else
		return nil
	end
end


function export.getDataModuleName(code)
	if code:find("^%l%l$") then
		return "languages/data/2"
	elseif code:find("^%l%l%l$") then
		local prefix = code:sub(1, 1)
		return "languages/data/3/" .. prefix
	elseif code:find("^[%l-]+$") then
		return "languages/data/exceptional"
	else
		return nil
	end
end


local function getRawLanguageData(code)
	local modulename = export.getDataModuleName(code)
	return modulename and mw.loadData("Module:" .. modulename)[code] or nil
end


local function getRawExtraLanguageData(code)
	local modulename = export.getExtraDataModuleName(code)
	return modulename and mw.loadData("Module:" .. modulename)[code] or nil
end


function Language:loadInExtraData()
	if not self._extraData then
		-- load extra data from module and assign to meta table
		-- use empty table as a fallback if extra data is nil
		local meta = getmetatable(self)
		meta._extraData = getRawExtraLanguageData(self._code) or {}
		setmetatable(self, meta)
	end
end


function export.makeObject(code, data)
	if data and data.deprecated then
		require("Module:debug").track {
			"languages/deprecated",
			"languages/deprecated/" .. code
		}
	end
	
	return data and setmetatable({ _rawData = data, _code = code }, Language) or nil
end


function export.getByCode(code, paramForError, allowEtymLang, allowFamily)
	if type(code) ~= "string" then
		error("The function getByCode expects a string as its first argument, but received " .. (code == nil and "nil" or "a " .. type(code)) .. ".")
	end
	
	local retval = export.makeObject(code, getRawLanguageData(code))
	if not retval and allowEtymLang then
		retval = require("Module:etymology languages").getByCode(code)
	end
	if not retval and allowFamily then
		retval = require("Module:families").getByCode(code)
	end
	if not retval and paramForError then
		require("Module:languages/errorGetBy").code(code, paramForError, allowEtymLang, allowFamily)
	end
	return retval
end


function export.getByName(name, errorIfInvalid)
	local byName = mw.loadData("Module:languages/by name")
	local code = byName.all and byName.all[name] or byName[name]
	
	if not code then
		if errorIfInvalid then
			error("The language name \"" .. name .. "\" is not valid. See [[Wiktionary:List of languages]].")
		else
			return nil
		end
	end
	
	return export.makeObject(code, getRawLanguageData(code))
end

function export.getByCanonicalName(name, errorIfInvalid, allowEtymLang, allowFamily)
	local byName = mw.loadData("Module:languages/canonical names")
	local code = byName and byName[name]

	local retval = code and export.makeObject(code, getRawLanguageData(code)) or nil
	if not retval and allowEtymLang then
		retval = require("Module:etymology languages").getByCanonicalName(name)
	end
	if not retval and allowFamily then
		local famname = name:match("^(.*) languages$")
		famname = famname or name
		retval = require("Module:families").getByCanonicalName(famname)
	end
	if not retval and errorIfInvalid then
		require("Module:languages/errorGetBy").canonicalName(name, allowEtymLang, allowFamily)
	end
	return retval
end

--[[	If language is an etymology language, iterates through parent languages
		until it finds a non-etymology language. ]]
function export.getNonEtymological(lang)
	while lang:getType() == "etymology language" do
		local parentCode = lang:getParentCode()
		lang = export.getByCode(parentCode)
			or require("Module:etymology languages").getByCode(parentCode)
			or require("Module:families").getByCode(parentCode)
	end
	
	return lang
end

-- for backwards compatibility only; modules should require the /error themselves
function export.err(lang_code, param, code_desc, template_tag, not_real_lang)
	return require("Module:languages/error")(lang_code, param, code_desc, template_tag, not_real_lang)
end

return export