ကဏ္ဍ:ခယ်ႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၅ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၅ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "ခယ်ႏဘာႏသာႏငဝ်းငွါ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏလိတ်မဲ့ငါလ့နဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။

P