စွဲးကမ်းကို:ဝိစ်သိဉ်နရီ အခင်ႏမွဉ်

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻတသာ တကျုံႏဖိုတဝ်းဒွိုန်း တွမ်ႏဝိစ်သိဉ်နရီသားဖုံႏ ဖေႏနေးကသေလွေꩻအီမွိုင်မွိုင်နဝ်ꩻ ယီးထွဉ်ႏနယ်ဖေႏလိတ်မဲ့ငါနုဲင်းနဝ်ꩻစားဒျာႏသွူ။

ဝိစ်သိဉ်နရီကရိုꩻနဝ်ꩻ[မွဉ်းဖျင်]

ဝိစ်သိဉ်နရီ (Wiktionary) နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻကေားသုင်ꩻ ဝီခီသား အဖြာꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း နွို့တဲမ်းမွဉ်းဖျင်သော့ꩻ ကလꩻနွောင်ꩻဒါႏ အငိုꩻလို့တဝ်း လွစ်တခြင် လဲင်းလောင်း(အွန်လုဲင်း) အဘိဓာန်ႏ ဒျာႏသွူ။ ဝိစ်သိဉ်နရီနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အဘိဓာန်ႏ တောမ်ႏ ဖွင်ꩻသော့ꩻ ဝေါဟာရကျမ်ꩻ ဒျာႏနေနေသွူ။

ထိုမ်ႏ ကမိဉ်သော့ꩻတသာဒါႏ (တဝ်းလဲ့) ကမိဉ်ဖျင်ဒါႏငဝ်းရာႏ အနယ်ꩻ[မွဉ်းဖျင်]

နမ်းကမိဉ်ဖျင်ဒါႏငဝ်းရာႏယို တွဲႏသော့ꩻထိုမ်ႏလွေꩻ ဝိစ်သိဉ်နရီ အထွေဖဲ့ꩻအစဲင်ႏကီ Searchbox ကိုနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏ၊ တွဲႏသော့ꩻသွူးစွဉ်ႏ ဗရောက်သာ လိတ်ဒပ်ꩻဗား(လိပ်စာဘား)ကိုနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ- နီမိဉ်ႏမဲဉ်ဖျင် love ကရိုꩻဒါႏငဝ်းလဲ့ တွဲႏသော့ꩻလွေꩻသွူးစွဉ်ႏ http://blk.wiktionary.org/wiki/love နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ လꩻဒျာႏ၊ အိန်းကလေတ်တမွေးတဝ်း ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလင်ဖုံႏလဲ့ လွေꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။ (ဥပမာႏ-http://blk.wiktionary.org/wiki/ထာꩻရက်)

မွဉ်းဖျင်စအနယ်ꩻ[မွဉ်းဖျင်]

မိဉ်ႏတွိုႏသော့ꩻလဲဉ်း နမ်းကမိဉ်ဖျင် ငဝ်းရာႏလိတ်မဲ့ငါကိုလဲ့ နျꩻဖေႏသွော့ အထွေဖဲ့ꩻ အမော့ကီကို ကအဝ်ႏဒါႏ "တဲမ်းစလွေꩻအီ" (တဝ်းလဲ့) "မွဉ်းဖျင်"ကရိုꩻဒါႏ လိဉ့်နဝ်ꩻထွူတဲင် မွဉ်းဖျင်ဆင်စလွေꩻလꩻလဲဉ်း၊ ကတဲမ်းရီးခါꩻ မိဉ်ႏအဝ်ႏထွူလဲဉ်းလဲ့ အီႏအွဉ်ႏနယ်ဖေႏ "မွဉ်းဖျင်"၊ မိဉ်ႏတအဲဉ်ထဝ်းတဲး အအီႏအွဉ်ႏနယ်ဖေႏ "တဲမ်းစလွေꩻအီ" နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ဝီခီဖောမတ်အကျမ်ꩻ[မွဉ်းဖျင်]

ဖေႏနေးကတဲမ်းမွဉ်းဖျင်နွောင်ꩻ လိတ်ကအဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီကိုတာႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻဗာႏဝီခီဖောမတ်၊ ခွုင်းကလိုႏသေ ဝီခီဖောမတ်အကျမ်ꩻဆွုမ်ႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ခါꩻဖေႏနုဲင်းလယိုသွူ၊ မိဉ်ႏမိဉ်သေပဲစ်ꩻနဲစ်ꩻလို့အခရာႏလဲ့ လွေꩻဟော်ꩻထွားသွော့ "ယိုကို" လꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

  • ကတူႏစဲဉ်ႏဖုံႏအတာႏ သုင်ꩻအီဗာႏ == တောမ်ႏ === နုဲင်းယိုသွူ။ ကတူႏစဲဉ်ႏအမော့ကီဖုံႏတာႏ တဲမ်းဗာႏ ==ကတူႏစဲဉ်ႏမော့ကီ== နုဲင်းနဝ်ꩻထွူတဲင် အဝ်ႏကုဲင်ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်ဖုံႏတာႏ တဲမ်းဗာႏ ===ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်=== နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကတူႏစဲဉ်ႏဖြယ်ယို မိဉ်ႏမဲဉ်ဖြယ်ထဲင်းယင်းလဲ့ အွဉ်ႏလွိုလွေꩻဗာႏ ညီမျှခြင်း(=)နုဲင်းယို လစ်ꩻဗာႏ ငတ်ꩻဗာႏ စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။
  • မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏတခေင်ႏလိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻဗာႏ '' နုဲင်းယို၊ ဥပမာႏ ''အတခေင်ႏ''
  • မိဉ်ႏမဲဉ်အွဉ်ႏဖြေင်းစဲင်းမာꩻဒွုန်လိတ်ဖြုံႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻအီဗာႏ ''' နုဲင်းယို၊ ဥပမာႏ '''အဖြေင်း'''
  • မိဉ်ႏမိဉ်တဲမ်းလိတ်ယာႏအစဲဉ်ႏအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻ ဆꩻငါဖဲ့ꩻ သုင်ꩻတဲမ်းရီးဗာႏ * (မွေးတဝ်းလဲ့) # နုဲင်းယို၊ ဆꩻငါနဝ်ꩻ အွဉ်ႏခံႏ * ၊ # ထွူမꩻတဲမ်းဗာႏ။ မိဉ်ႏမဲဉ်တဲမ်းဒပ်ꩻသော့ꩻပါဂဏန်ꩻစဲဉ်ႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻဗာႏ # တဲင်၊ မိဉ်ႏမဲဉ်ထိုꩻ Bulletin နဝ်ꩻ သုင်ꩻဗာႏ * သွူ။
  • မိဉ်ႏမဲဉ်ယီးနယ်ချာ ပအိုဝ်ႏဝိစ်သိဉ်နရီကို ကအဝ်ႏဒါႏငဝ်းရာႏလိတ်ဖြုံႏလင်ဖုံႏလဲ့ သုင်ꩻယိုꩻယိုꩻဗော့ꩻ [[လိတ်ဖြုံႏ]] နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့လꩻဒျာႏ၊ ဥပမာႏ လိတ်ဖြုံႏ

အကျမ်ꩻဆုမ်ႏ အငုဲင်ꩻ[မွဉ်းဖျင်]

လိတ်ဖုံႏကအဝ်ႏဒါႏ ဝိစ်သိဉ်နရီကိုဖုံႏယို တဲမ်းမွဉ်းဖျင်ဆင်လွေꩻဗာႏ ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ အပုင်ႏငုဲင်ꩻအတွိုင်ꩻလောင်းအတွိုင်ꩻသွူ၊ အငုဲင်ꩻကျမ်ꩻအဆွုမ်ႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်ခါꩻနုဲင်းဆꩻလယိုသွူ၊ ပဲစ်ꩻနဲစ်ꩻစားနဝ်ꩻ နွို့ထွား "ယိုကို"လꩻဒျာႏသွူ။

အရီးသွတ်ꩻ နီကမဲဉ်ဖျင်ဒါႏငဝ်းရာႏယို အီႏတဲမ်းဗာႏသွူ ကဆဲင်ႏရာꩻဘာႏသာႏငဝ်းငွါသွူ၊ အလင်မွေးတဝ်း ငဝ်းရာႏယင်ဟန်ႏနဝ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ တမျိုꩻလုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဘာႏသာႏအလင်ကိုလဲ့ ကွပ်အဝ်ႏခါꩻထွူဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ larva ကရိုꩻဒါႏ ငဝ်းရာႏယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻလဲဉ်း ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ လစ်ꩻမျိုꩻငတ်ꩻမျိုꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အီႏထီႏလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။

==အိန်းကလေတ်==

တဲမ်းဘာႏသာႏငဝ်းငွါမိဉ်ႏထွူနဝ်ꩻ တဲမ်းဗာႏအငဝ်းထန်ႏ၊ အငဝ်းထန်ႏနဝ်ꩻ တဲမ်းတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏ၊ ပုင်ႏမဲဉ်ႏတဲ့ အိန်းကလေတ်ငဝ်းငွါသီး အငဝ်းထန်ႏဖုဲင်နဝ်ꩻ ပွါꩻထူႏလွဉ် အိန်းကလေတ်ဝိစ်သိဉ်နရီကို လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ နဝ်ꩻမိဉ်ႏထွူ တဲမ်းဗာႏ အငဝ်းထန်ႏသင်္ကေတ (IPA)တွမ်ႏ စံအွဉ်ႏထွော့ချက်အလောင်ႏလင်ဖုံႏသွူ၊ အိန်းကလေတ်ငဝ်းငွါကားကအဝ်ႏ သင်္ကေတနဝ်ꩻ ထူႏပွါꩻသွော့ အိန်းကလေတ်ဝိစ်သိဉ်နရီကို၊ မန်းငဝ်းငွါအတာႏ IPA သင်္ကေတနဝ်ꩻ ထူႏပွါꩻလွဉ်သော့ꩻ မန်းဝိစ်သိဉ်နရီကို လꩻဒျာႏသွူ။ ပအိုဝ်ႏငဝ်းငွါအတာႏ IPA သင်္ကေတနဝ် နမ်းတွမ်ႏနမ်း ဖန်ဆင်ꩻချာ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။

===အငဝ်းထန်ႏ===
* {{IPA|en|/lVv/}}
*{{audio|en|en-us-love.ogg|ငေါဝ်း (အမေႏရိကန်ႏ)}}

ပေါႏနဝ်ꩻထွူ ဗွောင်စအဓိပ္ပါယ်ႏ-အခရာႏလꩻလဲဉ်း၊ ကတူႏစဲဉ်ႏအတာႏနဝ်ꩻ သုင်ꩻသွော့ ဆဲင်ႏရာꩻ ဝါစင်္က(နာမ်ႏ၊ ကြိယာႏ၊ ----)နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏဩ။ ကဗွောင်အဓိပ္ပါယ်ႏ တဗာႏစီႏနဝ်ꩻ တဲမ်းဒပ်ꩻပယ်လွဉ်ပါသွော့ ဂဏန်ꩻစဲဉ်ႏ၊ (ဆꩻငါတဲမ်းအွဉ်ႏခံႏပါသွော့ #)။ ဥပမာႏ love ယို နီဗွောင်အဓိပ္ပါယ်ႏ-အခရာႏနုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻလꩻသွူ။

===နာမ်ႏ===
{{en-noun}}

# ထာꩻရက်။
# ဝင်ꩻမူႏ။

လိတ်ရဲဉ်ႏ၊ လိတ်ယာႏ နမူႏနာႏနဝ်ꩻ တဲမ်းဗာႏနုဲင်းယိုသွူ။

===နာမ်ႏ===
{{en-noun}}

# ထာꩻရက်။
# ဝင်ꩻမူႏ။
#: ''She was my first '''love'''.''

ကလိုႏလွောက်ꩻနာႏဗာႏဒါႏ ခင်ႏမွဉ်အခေႏခံႏတဖွောင်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင်]

  • တဲမ်းသုင်ꩻ ဝိစ်သိဉ်နရီသား ခွုင်းကတတ်နွိုင်ႏ အချင်ꩻချင်ꩻထေင်ညင်ꩻမွုန်းလို့ဝင်ꩻ၊ ဝွေꩻဖျင်တခါႏ ခွေဖျင်တခါႏ ကထွာအီဒါႏ ဖျင်ဆင်တလူႏလို့ဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ မာꩻမွုန်းသွော့ဝင်ꩻဩ။ ပအိုဝ်ႏဝိစ်သိဉ်နရီကို အွိုးအစကာႏ ကောနွို့မာꩻကိုသား မိဉ်ႏစင်ကဆေ့ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻသုမ်ꩻပျင်ႏခြေင်ထိုꩻတဝ်း နီအခိင်ႏ၊ နီအာႏရဲင်ꩻဖုံႏ၊ ကအွဉ်ႏထွော့အဓိပ္ပါယ်ႏကို တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ သဘော်ꩻမိဉ်ႏတဗိုန်တဝ်းလို့ဝင်ꩻလဲ့ နေးတွမ်ႏအတ္တကင်ꩻကင်ꩻတဲင် နွို့လွေꩻအိုမ်ကိုမ်သော့ꩻ လိတ်မဲ့ငါအိုင်ကိုမ်အီကိုထွူတွော့ꩻ ခံႏထူႏသွော့ ဝင်ꩻလိုꩻအာသီးသဘော်ꩻဩ။
  • ကဗွောင်လွေꩻအဓိပ္ပါယ်ႏတွင်ꩻ ခွုင်းကတတ်နွိုင်ႏ လွောက်ꩻနာႏဖေႏသွော့ ဝိစ်သိဉ်နရီကအွဉ်ႏထွော့သေꩻခါꩻဒါႏ မောမတ်အပုင်ႏငုဲင်ꩻဖုံႏ။
  • ကဗွောင်လွေꩻအဓိပ္ပါယ်ႏတွင်ꩻ ဝင်ꩻလိုꩻအာဟော်ꩻထွား တရလွောက်ꩻတဝ်းငဝ်းဖုံႏနဝ်ꩻ မိဉ်ႏလိုႏငါႏတဲးတဲးမꩻ သုင်ꩻတဲမ်းသွော့၊ သုင်ꩻလုဲင်ႏခရာႏ ငဝ်းရာႏလောင်ႏလင်ဖုံႏမိဉ်ႏအဝ်ႏလဲ့ သုင်ꩻလုဲင်ႏဖေႏသွော့(ငဝ်းလင်)ဩ။