မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထွားလိတ်လမ်း

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ပအိုဝ်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

အရွီးခိုႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဝေါဟာရငဝ်းဖြုံႏယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏ စော့ꩻလာႏဗန် ပအိုဝ်ႏ ငဝ်းထီယာႏ မုဲင်းကောင်ခြောင်ႏ ရုဲင်းဖက်ခွန်တန်ကို ထူႏလွူးလွဉ်ဒါႏပအိုဝ်ႏငဝ်းငွါတသာဖုံႏသွူ၊တဲႏကာႏ တထွꩻလꩻတဝ်း အွိုးစိုးနဝ်ꩻခါကာႏ ငဝ်းငွါထိုꩻမားဖလဲဉ်းနဝ်ꩻမꩻ ထိုမ်ႏထောင်ထွားချာငဝ်းယာႏထီႏတဝ်းဒွုမ်သွူ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏငဝ်းဖြုံႏယိုအတာႏ တဗွေစွုမ်ႏတဝ်းဒွိုန်းတဲင်တွော့ꩻ နာꩻတဖြာꩻ ခွိုင်းကနွောင်ꩻဖဲ့ꩻ စွဲးကမ်းနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

အငဝ်းထန်ႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဖုဲင်

ထွားလိတ်လမ်း (thawwāḥlitolmoḥ)

  1. ထွားလိတ်လမ်းအကို လိုꩻဖုံႏထွားဒေါ့ꩻတာႏ၊ အီႏထောင်ထွား နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ ထူႏထွားလယို့ꩻလိတ်ဖွူꩻဖုံႏ ကအဝ်ႏခြွဉ်းဗူႏဒါႏအထွောင်းခင်ႏလမ်းတဗာႏသွူ။
  2. ထွားလိတ်လမ်းဖုံႏနဝ်ꩻ ထာꩻထောင်ထွား၊ ထိုမ်ႏသွဉ်ထူႏတွမ်ႏစေသꩻတရွော့ꩻ ထွားလိတ်အတာႏ အုံယေန်စွူထွူတဲင် အုံဖုဲင်ႏရော့ꩻဒါႏ အသောင်ရင်ꩻယို အဝ်ႏကုဲင်းဖေႏဒါႏသွူ။ ဗွိုန်ပီနုဲင်းယိုကထွာ နျꩻပွုံႏငုဲင်ꩻခြွိုင်းခြိုꩻဖုံႏလဲ့ပါ ထွꩻစိုးလိတ်ထွားလမ်းဖုံႏနဝ်ꩻ ဒိစ်စိစ်ꩻတယ်(Digital)အရွီးခိုႏဖုံႏ၊ ကွန်ပျူတာဖုံႏတွမ်ႏ ထာꩻခွုမ်မာꩻ ပညာႏဖဲ့ꩻအလင်ဖုံႏယို သုင်ꩻထူႏလꩻ ဖေႏနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

အခရာႏပီ လိတ်ဖြုံႏကွာႏ

[မွဉ်းဖျင်]

ဘာႏသာႏလင်

[မွဉ်းဖျင်]