မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:အွဉ်ႏထွောင်း

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ခင်ႏလမ်းယိုကိုနဝ်ꩻ ယီးနယ်ချာဒျာႏ၊ ကအဝ်ႏသုင်ꩻတမ်းပေလက် စာႏရင်ꩻဒျာႏသွူ

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၈ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၈ ဗာႏသွူ။

က

ကဏ္ဍ "အွဉ်ႏထွောင်း" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၈၄ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၈၄ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။