မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝိစ်သိဉ်နရီ:ယီးအွဉ်ႏနယ်ဖိုင်ႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို
link={{{imglink}}} ယိုဖိုင်ႏနဝ်ꩻဝိစ်သိဉ်နရီ မူဝါဒ၊ ယီးနယ်တဖူꩻ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ ခွဲးခွိုꩻပွိုက်လွူꩻကုဲင်းဖိုင်ႏ လိတ်မဲ့ငါယိုတဗာႏသွူ။ ကဉ်းအာတဲင် ထွာဒျာႏထာꩻယူႏယံပညာႏ‌ဗွေႏမူဝါဒ၊ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻလွေꩻ တဲမ်းထွို့ꩻတရာꩻဝင်ႏမူဝါဒတာႏဒျာႏသွူ။
လိတ်မဲ့ငါယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်မွဉ်တဲပ်အကျောင်ꩻဒျာႏသွူ။ Luaအကို တဲမ်းထွို့ꩻပရိုဂရမ်ဆဲင်ႏရာꩻ အခရာႏအဆင်ႏဖိုင်ႏအတာႏ၊ ထွားသွော့ꩻဝိစ်သိဉ်နရီ:ဆရာႏတဲမ်းလိတ်ယို။
ယီးအွဉ်ႏနယ်ဇာတ်ကိုဒ်ကားကအဝ်ႏယိုစာႏရင်ꩻအတာႏ၊ ထွားသွော့ꩻ'ဝိစ်သိဉ်နရီ:ယီးအွဉ်ႏနယ်ဖိုင်ႏစာႏရင်ꩻ'ယို။

ယီးအွဉ်ႏနယ်ဖိုင်ႏ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ တဲမ်းထွို့ꩻ မွဉ်တဲပ်ဖိုင်ႏ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဇာတ်နမ်းဗူႏစွိုꩻဖိုင်ႏသွူ။