မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကေားသုင်ꩻသား:Khun Ry Pak

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို
Hello welcome ခွဲးဟဝ်ဒျာႏ ပွေါးဆွုမ်ႏဒျာႏဩ

ဝိစ်သိဉ်နရီ:ဗေဗယ်
blk ကေားသုင်ꩻသားယိုနဝ်ꩻ ဒါႏလဲပ်သေနာႏမွေပအိုဝ်ႏငဝ်းငွါ'အလောင်း ထွာ'အုံတွူးကို'သားသွူ။
ထိုမ်ႏ ကေားသုင်ꩻသား ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖိုင်ႏ နဝ်ꩻတဝ်းလဲ့ ယီးအွဉ်ႏနယ်ဖိုင်ႏ