မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝိစ်သိဉ်နရီ:ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏဩ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

မင်ႏဂလာႏဒျာႏဩ၊ ကျိုႏဆွုမ်ႏဒျာႏသွူ။ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကရိုနဝ်ꩻ ခွုင်းကားကမ္ဘာႏလောင်း လိုꩻဖုံႏ တဲမ်းခြွဉ်းစွဲးကမ်းကိုဖေႏဒါႏ ဘာႏသာႏစွုမ်ႏ အဘိဓာန်ႏ လို့တဝ်းအငိုꩻစားဒျာႏသွူ။ ကတဲမ်းသော့ꩻထွူခါꩻဒါႏဖုံႏယို ပါမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း နွို့ခြွူႏမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ နွောင်ꩻဒျာႏသွူ။

ပအိုဝ်ႏဝိစ်သိဉ်နရီ ယိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဘာႏသာႏကားကအဝ်ႏ ငဝ်းငွါလိတ်ဖြုံႏဖုံႏယို သျင်ꩻနယ်ဖေႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏ အဘိဓာန်ႏ ပအိုဝ်ႏဗားသိဉ်းဒျာႏသွူ။ ဖဲ့ꩻစေႏဖဲ့ꩻအသောင်နဝ်ꩻ ဗွောင်ဖွင်ꩻအဓိပ္ပာယ်ႏဖုံႏယို တောမ်ႏဘာႏသာႏလင် ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ဘာႏသာႏလင်ဖုံႏဗားသိဉ်းလိဉ့်(link) အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝိစ်သိဉ်နရီ တဗာႏစီႏကို ကသျင်ꩻပျꩻနယ်ချက်ဖုံႏအတာႏ အဝ်ႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏခါꩻ ဝွေꩻကအီႏထူႏသုင်ꩻဒါႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ URL ကိုနဝ်ꩻ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါကိုဒ်တဗာႏ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

အွဉ်ႏထွာ ဝီခီပီးဒီးယား ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အဘိဓာန်ႏပရောစဲစ်သွꩻ(မိတ်ဖက်)အနေႏ ကတဲမ်းထွို့ꩻခါꩻဒါႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ယိုနဝ်ꩻ လဲင်ꩻလွိုပွန်းကာႏထိုꩻစွဉ်ႏ စံအဘိဓာန်ႏ သွူ။ ယိုခါနဝ်ꩻ အဘိဓာန်ႏ၊ ယီးနယ်ကာရန်၊ ငဝ်းခြွဉ်းလိတ်ဖွူꩻဖုံႏ၊ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစာႏရင်ꩻအင်ꩻတောမ်ႏ သွုပ်ဆုဲင်ꩻအလုဲင်းဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဗွောင်ဖွင်ꩻ ငဝ်းတငွါ အခရာႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ဖေႏကသေနာႏနွောင်ꩻအီမွေး ငဝ်းနဝ်ꩻအတာႏ အဝ်ႏရေႏမိုးခါꩻပါ ဖေႏကသော့ꩻနွောင်ꩻပါ လိုမ်းလိုမ်းကိုမ်ႏကိုမ်ႏ အချက်အခဝ်စွုမ်ႏစွုမ်ႏဖုံႏသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကွန်ꩻလိတ်ဖုံႏ၊ အငဝ်းထန်ႏဖုံႏ၊ နမူႏနာႏအာႏကွိုꩻချက်ဖုံႏ၊ အသုင်ꩻကဗွိုန်လို့ဝင်ꩻဖုံႏ၊ အသုင်ꩻကခတ်ꩻ(ဗွိုန်ပီတဝ်း)လို့ဝင်ꩻဖုံႏ၊ ချာႏလွေꩻဘာႏသာႏ(ဘာႏသာႏပြန်ႏ)ဖုံႏ၊ ပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏလုဲင်မိဉ်ꩻဖုံႏ(စာလုံးပေါင်းမျိုးကွဲ)၊ စံတမွေးတဝ်း လိတ်ဖြုံႏတဲမ်းထုင်ꩻပေါင်ꩻလိတ်ဖြုံႏ(စာလုံးပေါင်း)ဖုံႏ စတဲင်လဲ့ အဝ်ႏပါသော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။

ဝိစ်သိဉ်နရီ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝီခီတမျိုꩻတဲင် ကမဲဉ်ရိုꩻနဝ်ꩻ နာꩻခြွူႏမွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏ နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အကျောင်ꩻခရာႏ ကားကအဝ်ႏလို့လို့နဝ်ꩻ အဝ်ႏအွဉ်ႏထွော့သော့ꩻဒါႏ Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License တောမ်ႏ GNU Free Documentation License လုဲင်သိဉ်ယိုနီဗာႏဆꩻလ့ကိုသွူ။ ခလားနာꩻကနွို့ပါတဲမ်းသော့ꩻ ထွားဟော်ꩻရီးသွော့ နီသွဉ်းသီး စွဲးကမ်းကို(အကူႏညီႏ)လိတ်မဲ့ငါ ယဟန်ႏယိုမိဉ်ႏထွူ သေနာႏပါသွော့ အထာꩻမာꩻ တဗွိုန်ပီတဝ်း တောမ်ႏဝီခီအလင်ဖုံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ သတိꩻသွော့ဩ။ အထူꩻတဗာႏ နီအလောင်း ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻ ခြေင်းခြဲ့ဒါႏ အဖျင်အဆင် အွဉ်ႏထွော့ချက်တောမ်ႏ ကနွို့ပါနွောင်ꩻစံနူန်းဖုံႏ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းစလိတ်မဲ့ငါတဗာႏပုင်ႏ၊ မွဉ်းဖျင်ခြပ်ချော်ꩻ ကတဲမ်းသွင်ꩻသော့ꩻနယ်ꩻဖုံႏယို မာꩻစမ်ꩻရီး Sandbox ကိုထွူတဲင် ဝိစ်သိဉ်နရီ ပြွူႏဖြိုထင်ႏထိုတာႏ အီႏထွား အီႏနွို့ပါစွဲးကမ်းဖေႏနွောင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ နွို့ထွားသွော့ နီသွဉ်းသီး Community Portal ကိုယိုဩ။

ပအိုဝ်ႏဝိစ်သိဉ်နရီယိုနဝ်ꩻ ဖန်ဆင်ꩻတဲမ်းစလွေꩻ တယ်ႏ ၂၀၂၃ ဗာႏတဲင် ယိုခါနဝ်ꩻ ဒင်ႏသွင်ꩻတဲမ်းသော့ꩻခါꩻ ဘာႏသာႏစွုမ်ႏ ငဝ်းငွါလိတ်ဖြုံႏဖုံႏ အဝ်ႏလဲဉ်း ၂၅၅၉ ဗာႏတွော့ꩻ အီႏအဝ်ႏအာထင်ႏထိုလွေꩻထဲင်းထဲင်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။