ကဏ္ဍ:ဝိစ်သိဉ်နရီ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍဖြယ်ဖုံႏ

ကဏ္ဍယိုနဝ်ꩻ ကဏ္ဍခြွဉ်း ၅ ဗာႏအကို ကဏ္ဍဖြယ်အဝ်ႏ ၅ ဗာႏသွူ။

ကဏ္ဍ "ဝိစ်သိဉ်နရီ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။