ကဏ္ဍ:အိန်းကလေတ် နပ်တွက်လꩻ နာမ်ႏ

အဝ်ႏ ဝိစ်သိဉ်နရီ ကို

ကဏ္ဍ "အိန်းကလေတ် နပ်တွက်လꩻ နာမ်ႏ" ကို လိတ်မဲ့ငါဖုံႏ

လိတ်မဲ့ငါခြွဉ်း ၂၆၃ ဗာႏအကိုလိတ်မဲ့ငါ ၂၀၀ ဗာႏ အဝ်ႏသော့ꩻ ကဏ္ဍယိုကိုသွူ။

(ကထွူထိုꩻလဲဉ်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ) (ထဲင်းယင်းလိတ်မဲ့ငါ)(ကထွူထိုꩻလဲဉ်းဒါႏ လိတ်မဲ့ငါ) (ထဲင်းယင်းလိတ်မဲ့ငါ)